Vragen

Voedselpark

Wat is een voedselpark?

Een agro-ecologisch landschapspark. Een plek waar duurzame voedselproductie voor de lokale gemeenschap samen gaat met educatie en recreatie. Voor de stad en door de stad. Een plek voor een nieuwe generatie agro-ecologische boeren. En dat allemaal met behoud van de landschappelijke waarden.

Lees hier ons plan voor Voedselpark Amsterdam.

Waar ligt de Lutkemeerpolder?

In Amsterdam-Osdorp, het buitengebied tegen de ringvaart aan, ofwel tussen Amsterdam en Schiphol in (zie Google Maps).

Voedselpark Amsterdam hanteert als adres Lutkemeerweg 262, het adres waar nu biologische boerderij boerderij de Boterbloem, de Stadsgroenteboer, Pluk!CSA en de Tuinakker gevestigd zijn.

Wat is er zo uniek aan de grond van de Lutkemeerpolder?

Het is de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam waar huidige- en toekomstboeren voedsel voor stadsbewoners kunnen verbouwen. De Lutkemeerpolder is rond 1865 drooggelegd en de oude zeeklei die na drooglegging overbleef vormt een heel vruchtbare bodem voor landbouw. Sindsdien is er boerenbedrijvigheid. De grond wordt al jaren biologisch beteeld.

Ook het weidse uitzicht, de ecologie met verschillende bedreigde soorten en de ligging aan een dichtbevolkt stadsdeel als Amsterdam-Nieuw West maken de Lutkemeerpolder een uniek stukje grond. 

Waarom zet Voedselpark Amsterdam zich in voor lokale voedselproductie?

Voedsel reist vaak (tien)duizenden kilometers af voor het op ons bord belandt. Door de afstand van boer tot bord te verkorten beperken we milieuvervuilend transport. Ook creëren we een directe verbinding tussen boer en stadsbewoners. Hierdoor werken we aan betere toegankelijkheid tot en educatie over het belang van voedzaam en lokaal eten voor Amsterdammers. Daarnaast creëren we werkgelegenheid voor boeren en tuinders uit de omgeving.

Hoeveel stadsbewoners kan de Lutkemeerpolder voeden?

Voedselpark Amsterdam zal bestaan uit 43 hectare grond. Ervaring van een al bestaand stadslandbouw project in Amsterdam leert ons dat we op deze grond voedsel kunnen produceren voor circa 20.000 stadsbewoners! Hoewel we niet alle grond gebruiken voor enkel voedselproductie, omdat we het belangrijk vinden om ook ruimte te behouden voor landschaps- en natuurbehoud, ontmoeting en educatie, dragen we zeker bij aan de Voedselstrategie van Gemeente Amsterdam. De gemeente heeft namelijk het streven dat we in 2030 een kwart van ons voedsel lokaal produceren.

Is het wel verstandig om voedsel te telen bij een stad, dicht op snelwegen en een luchthaven?

Onderzoek toont aan dat je stofdeeltjes afkomstig van autoverkeer van groenten kan afspoelen. Helaas is er verder niet veel sluitend onderzoek over de effecten van luchtvervuiling door auto’s en vliegtuigen op de gezondheid van planten.

Draagt landbouw niet bij aan meer milieuvervuiling van Amsterdam en omgeving?

Wij boeren op natuurvriendelijke wijze. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en ander landbouwgif. Ook vermijden we het gebruik van machines. En door het gebruik van bepaalde teeltmethoden stimuleren we juist CO2 opslag in de bodem. In de Lutkemeerpolder wordt op kleine schaal al op deze wijze voedsel geteeld. Deze boeren zijn Skal gecertificeerd. Skal is een onafhankelijke toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische bedrijfsvoering en producten van boeren in de EU.

Welke meerwaarde heeft landbouw naast voedselproductie verder nog voor de stad?

Landbouw is meer dan alleen voedsel. Door natuurvriendelijk te boeren vergroten we de biodiversiteit rondom de stad. Allerlei insecten, vogels en andere organismen die in de stad niet overleven krijgen de ruimte.

We zorgen voor een gezonde bodem vol bodemleven waardoor de bodem weerbaar is voor natte en droge periodes. Ook putten we de grond niet uit en behouden we het voor toekomstige generaties.

Daarnaast is stadslandbouw goed voor sociale cohesie: stadsbewoners komen elkaar tegen bij het oogsten, werken samen op het land als vrijwilliger of genieten van het Voedselpark als recreant.

Wat gebeurt er naast landbouw nog meer in Voedselpark Amsterdam?

Het is een plek waar iedereen nu én in de toekomst kan samenkomen om te genieten van het polderlandschap. Waar mensen kennis opdoen en uitwisselen over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar ruimte is om te werken aan een mens- en natuurvriendelijke economie.

Organisatie

Gaan jullie het redden?

Dat is het uitgangspunt! We redden de grond en dat doen we met hulp van iedereen. Daarbij is het goed te weten dat niet alleen het bedrag, maar ook de brede steun heel belangrijk is. Wil je je als organisatie uitspreken, heb je contacten of kun je uit hoofde van je functie iets betekenen? Neem contact op!

Wat betekent het dat Land van Ons is aangehaakt?

De ondersteuning van Land van Ons betekent winst in drie opzichten:

  • De erkenning dat de Lutkemeerpolder waard is om voor te strijden.
  • De financiële steun die Land van Ons kan inbrengen om de Lutkemeerpolder te kopen
  • Het kunnen doorbreken van de patstelling met de gemeente nu een kapitaal krachtige partij aanhaakt.

Hebben jullie ook al andere dingen geprobeerd?

Platform Behoud Lutkemeer voert al sinds 2018 actie. Zij hebben ingesproken, onderzoek laten doen naar de waarde van de polder, de grondtransacties en corruptie aan de kaak gesteld en op vele manieren zich laten horen in de politiek en media. Lees meer hierover op www.behoudlutkemeer.nl

Wat is jullie volgende stap?

We willen zoveel mogelijk geld en steun werven voor Voedselpark Amsterdam en het idee van vrijkopen van de grond. Daarmee gaan we in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden.

Wie wordt de eigenaar?

Iedereen en niemand. Als de gemeente bereid is te verkopen, dan wordt de grond ondergebracht bij Stichting Grond van Bestaan. Zij stellen als eis dat de grond ter beschikking komt en blijft van de lokale gemeenschap en dat de grond niet meer verhandelbaar is.

Hoe is de zeggenschap (governance) geregeld bij het beheer van Voedselpark?

Het doel is om het park te beheren als community land trust dat betekent dat er een lokale stichting/vereniging drie partijen vertegenwoordigd worden. De gebruikers oftewel ondernemers, de lokale gemeenschap en iemand vanuit een breder maatschappelijk- en zonder direct belang. Stichting Grond van Bestaan behartigt de lange termijn: het belang van toekomstige generaties en de natuur.

Wat is een Community Land Trust?  

Community Land Trusts (CLT) biedt een nieuw eigendomsmodel die zorgt voor een eerlijke, vrijwillige en democratisch beheerde toewijzing van grond. Het is een radicaal ander systeem van grondbezit waarbij grond uit de handel wordt gehaald en geplaatst in een commons. CLT’s brengen grond dus terug uit de transactionele sfeer – commodity – naar de gemeenschap – community.

Wat is nu de status van de polder?

De polder heeft sinds 2003 bestemming bedrijventerrein. Tot vorig jaar is de grond agrarisch in gebruik geweest, grotendeels biologisch. Er zijn voorbereidende – maar niet onomkeerbare- werkzaamheden geweest. Stichting Behoud Lutkemeer heeft een verzoek ingediend tot bestemmingswijziging terug naar agrarisch.

Van wie is de grond?

De grond is van de GEM Lutkemeer Beheer BV, waar de gemeente Amsterdam voor 50% eigenaar van is. De andere 50% is van SADC BV. Deze BV is voor 25% van de gemeente Amsterdam, samen met provincie Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol BV (en om het nog ingewikkelder te maken: Schiphol is grotendeels van de Staat der Nederlanden en… gemeente Amsterdam).

Belangrijker is wie heeft uiteindelijk zeggenschap over de grond, dat is de gemeente Amsterdam! Zij gaan het na ontwikkeling uitgeven in erfpacht, waaruit dus blijkt dat het onderbrengen in de GEM BV geen verkoop is, maar een juridische constructie.

Het is dan ook niet onherroepelijk verkocht zoals soms wordt gezegd, maar ondergebracht in een BV om vervolgens als aandeel in te brengen in SADC BV die in die periode aan de rand van een faillissement stond. De rest is geschiedenis.

Hoeveel kost de Lutkemeerpolder?

Het niet tot ontwikkeling brengen van het bedrijventerrein op de Lutkemeerpoleer zou tientallen miljoenen kosten. Het is goed om dit nader te bekijken. Allereerst omdat kosten en waarde door elkaar heen worden gebruikt. Als de grond minder waard wordt, dan kost dat niets. Het levert potentieel minder op. Potentieel: want het is maar de vraag of alle kavels wel zo goed worden verkocht als wordt beweerd. Voorlopig is er geen grote afnemer bekend en heeft het bij het naastgelegen terrein twintig jaar geduurd tot alles vol was.

Er zal sprake zijn van planschade en mogelijk komen er claims. Of dat tientallen miljoenen zijn, is maar zeer de vraag en daarbij, wie claimt dan wie? Provincie Noord Holland jegens de gemeente? Of gaat de overheids-BV Schiphol beslag leggen? Het blijven overheden die geld heen en weer schuiven met – wat te vaak vergeten wordt- gemeenschapsgeld.

Daartegenover staan de kosten van dit ontwikkelplan: de deelneming van de gemeente Amsterdam in SADC heeft al ettelijke miljoenen gemeenschapsgeld gekost. En: nog belangrijker, het bouwrijp maken van de polder kost ook ca 1 miljoen per hectare. Dat spaar je direct uit!

Als een meerderheid vindt dat een besluit verouderd is, is dat een heel goede reden dit te herzien. Dat maakt je niet een onbetrouwbare overheid. Sterker nog, je bent een betrouwbare overheid jegens de burger en gericht op de toekomst. In plaats van trouw aan verkeerde inschattingen uit het verleden.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan nog altijd terug door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee wordt alle ontwikkeling stopgezet. Ongeacht welke constructie eigenaar is en ongeacht wat daarvan de consequenties zijn. Dat vergt tijd en politieke moed.

Tegelijkertijd is het van groot belang om verdere destructie van de polder te voorkomen. Daarom is stap één: een onmiddellijk moratorium op alle werkzaamheden en aan tafel met de stakeholders om alle mogelijkheden en wegen goed te onderzoeken. De steun van de stad, de bewoners en vooral in Nieuw West is er.

Wat zegt de politiek?

Veel politieke partijen willen doorgaan met het bedrijventerrein, bleek dit voorjaar uit de Amsterdamse stemwijzer. Hier zie je wie voor en wie tegen de plannen van Voedselpark Amsterdam zijn.

Wat kan ik doen?

Je helpt ons door de informatie over Voedselpark Amsterdam met je omgeving te delen, door vrijwilliger te worden en/of te doneren. Alle beetjes helpen!

 

Donaties

Waarom werven jullie nog steeds donateurs?

Wij gaan door met het werven van het miljoen. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van de campagne: we laten zien dat er duizenden Amsterdammers zijn die het plan steunen en er zelfs geld voor over hebben. Wij het draagvlak, Land van Ons de draagkracht.

Eigenlijk zeggen we: als Amsterdam en miljoen opbrengt, dan doet Land van Ons de rest. En dat betekent dus eigenlijk dat je met een tientje al ruim vier vierkante meter Lutkemeer financiert!

Krijg ik mijn geld terug?

Mocht blijken dat er geen enkele mogelijkheid is om de Lutkemeerpolder vrij te kopen, dan nemen we contact op en storten je bijdrage terug. Dit doen we uiterlijk 31 december 2022. Helaas zullen we dan een klein percentage (max 2%) aan administratie kosten en negatieve rente af moeten trekken.

Hoe kan ik zien of mijn donatie of toezegging gelukt is?

Direct na het afronden van de elektronische betaling ontvang je een e-mail met een bevestiging van de donatie.

Is het geld alleen voor de aankoop of ook voor de inrichting tot Voedselpark? 

In principe alleen voor de aankoop. Er is een scenario denkbaar dat de gemeente besluit om de polder in erfpacht uit te geven. In dat geval willen we aan de individuele donateurs voorleggen of we het geld kunnen gebruiken voor de inrichting. Of zelfs om een ander vergelijkbaar stuk grond te kopen.

Wat als het doelbedrag overschreden wordt?

Er is geen maximaal op te halen bedrag. Er kan dus ook 120% van het doelbedrag opgehaald worden. Het opgehaalde geld is het aandeel wat mensen bereid zijn aan de Lutkemeer te schenken om het doel Voedselpark Amsterdam te verwezenlijken.

Wat als het doelbedrag niet bereikt wordt?

We zijn in gesprek met fondsen en grondfondsen over aanvulling. Belangrijk in deze campagne is ook het laten zien van het draagvlak en dat veel mensen dit belangrijk vinden. 

Waar gaat het geld heen?

Stichting Grond van Bestaan zamelt de donaties in. We gebruiken het bedrag en het aantal donateurs in eerste instantie om de gemeente te tonen dat er een breed draagvlak voor Voedselpark Amsterdam. Zodra we in gesprek gaan over mogelijke aankoop, dan wordt de donatie deel van het bod.

Zijn er aanvullende kosten?

Er worden geen kosten aangerekend aan donateurs voor hun bijdrage aan een campagne. Het gehele bedrag komt ten goede aan de koopsom, bij teruggave zullen we helaas wel negatieve rente (max 2%) in rekening moeten brengen. 

Kan ik een factuur ontvangen?

Na afronding van de donatie ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van de gedane donatie. Deze kan je gebruiken voor jouw administratie. Aangezien er sprake is van een donatie zal er geen (BTW-)factuur worden verzonden.

Hoe zit het met belasting / Anbi ?

Stichting Grond van Bestaand is een ANBI stichting, dat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is. In het algemeen kun je zeggen dat het drempelbedrag 1% van uw drempelinkomen is met een minimum van € 60.