Vragen

Voedselpark

Wat is een voedselpark?

Een agro-ecologisch landschapspark. Een plek waar duurzame voedselproductie voor de lokale gemeenschap samen gaat met educatie en recreatie. Voor de stad en door de stad. Een plek voor een nieuwe generatie agro-ecologische boeren. En dat allemaal met behoud van de landschappelijke waarden.

Lees hier ons plan

Waar ligt de Lutkemeerpolder?

In Amsterdam-Osdorp, het buitengebied tegen de ringvaart aan, ofwel tussen Amsterdam en Schiphol in (zie Google Maps).

Voedselpark Amsterdam hanteert als adres Lutkemeerweg 262, het adres waar nu biologische boerderij boerderij de Boterbloem, de Stadsgroenteboer, Pluk!CSA en de Tuinakker gevestigd zijn.

Wat is er zo uniek aan de grond van de Lutkemeerpolder?

Het is de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam waar huidige- en toekomstboeren voedsel voor stadsbewoners kunnen verbouwen. De Lutkemeerpolder is rond 1865 drooggelegd en de oude zeeklei die na drooglegging overbleef vormt een heel vruchtbare bodem voor landbouw. Sindsdien is er boerenbedrijvigheid. De grond wordt al jaren biologisch beteeld.

Ook het weidse uitzicht, de ecologie met verschillende bedreigde soorten en de ligging aan een dichtbevolkt stadsdeel als Amsterdam-Nieuw West maken de Lutkemeerpolder een uniek stukje grond. 

Wat gaan jullie nog doen voor de Lutkemeerpolder?

De Lutkemeerpolder is wat ons betreft nog niet verloren. Maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de ontwikkelingen nog steeds in hard tempo doorgaan. Er is een bouwvergunning afgegeven aan een projectontwikkelaar voor de bouw van een groot distributiecentrum, dat geheel te huur staat. Daarnaast is er een kennisgeving voor de bouw van een opslaglocatie (self storage).

Stichting Behoud Lutkemeer heeft nog verschillende juridische procedures lopen., Dat neemt niet weg dat het belangrijk is en blijft om (publiekelijk) druk uit te oefenen op de politiek, voornamelijk de coalitie.  Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk vruchtbare grond te behouden voor huidige en toekomstige generaties.

De Lutkemeerpolder blijft de beste plek voor Voedselpark Amsterdam. Zolang de mogelijkheden daar zijn, zullen we die benutten en er publiek en politiek op aandringen het bedrijventerrein te annuleren en Voedselpark Amsterdam een kans te geven.

Waarom zet Voedselpark Amsterdam zich in voor lokale voedselproductie?

Voedsel reist vaak (tien)duizenden kilometers af voor het op ons bord belandt. Door de afstand van boer tot bord te verkorten beperken we milieuvervuilend transport. Ook creëren we een directe verbinding tussen boer en stadsbewoners. Hierdoor werken we aan betere toegankelijkheid tot en educatie over het belang van voedzaam en lokaal eten voor Amsterdammers. Daarnaast creëren we werkgelegenheid voor boeren en tuinders uit de omgeving.

Hoeveel stadsbewoners kan de Lutkemeerpolder voeden?

Voedselpark Amsterdam zal bestaan uit 43 hectare grond. Ervaring van een al bestaand stadslandbouw project in Amsterdam leert ons dat we op deze grond voedsel kunnen produceren voor circa 20.000 stadsbewoners! Hoewel we niet alle grond gebruiken voor enkel voedselproductie, omdat we het belangrijk vinden om ook ruimte te behouden voor landschaps- en natuurbehoud, ontmoeting en educatie, dragen we zeker bij aan de Voedselstrategie van Gemeente Amsterdam. De gemeente heeft namelijk het streven dat we in 2030 een kwart van ons voedsel lokaal produceren.

Is het wel verstandig om voedsel te telen bij een stad, dicht op snelwegen en een luchthaven?

Onderzoek toont aan dat je stofdeeltjes afkomstig van autoverkeer van groenten kan afspoelen. Helaas is er verder niet veel sluitend onderzoek over de effecten van luchtvervuiling door auto’s en vliegtuigen op de gezondheid van planten.

Draagt landbouw niet bij aan meer milieuvervuiling van Amsterdam en omgeving?

Wij boeren op natuurvriendelijke wijze. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en ander landbouwgif. Ook vermijden we het gebruik van machines. En door het gebruik van bepaalde teeltmethoden stimuleren we juist CO2 opslag in de bodem. In de Lutkemeerpolder wordt op kleine schaal al op deze wijze voedsel geteeld. Deze boeren zijn Skal gecertificeerd. Skal is een onafhankelijke toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische bedrijfsvoering en producten van boeren in de EU.

Welke meerwaarde heeft landbouw naast voedselproductie verder nog voor de stad?

Landbouw is meer dan alleen voedsel. Door natuurvriendelijk te boeren vergroten we de biodiversiteit rondom de stad. Allerlei insecten, vogels en andere organismen die in de stad niet overleven krijgen de ruimte.

We zorgen voor een gezonde bodem vol bodemleven waardoor de bodem weerbaar is voor natte en droge periodes. Ook putten we de grond niet uit en behouden we het voor toekomstige generaties.

Daarnaast is stadslandbouw goed voor sociale cohesie: stadsbewoners komen elkaar tegen bij het oogsten, werken samen op het land als vrijwilliger of genieten van het Voedselpark als recreant.

Wat gebeurt er naast landbouw nog meer in Voedselpark Amsterdam?

Het is een plek waar iedereen nu én in de toekomst kan samenkomen om te genieten van het polderlandschap. Waar mensen kennis opdoen en uitwisselen over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar ruimte is om te werken aan een mens- en natuurvriendelijke economie.

Wat heeft Voedselpark in 2022 gedaan en bereikt?

Voedselpark Amsterdam heeft niet stilgezeten in 2022. Met meer dan 25 vaste vrijwilligers, tientallen activiteiten, hebben we ons flink geroerd. We kregen ruim 4700 mensen een donatie of een toezegging.

Hier vind je onze belangrijkste activiteiten en resultaten.

Organisatie

Gaan jullie het redden?

Dat is het uitgangspunt! We proberen de Lutkemeerpolder te redden en dat doen we met hulp van iedereen. Daarbij is het goed te weten dat niet alleen het bedrag, maar ook de brede steun belangrijk is. Wil je je als organisatie uitspreken, heb je contacten of kun je uit hoofde van je functie iets betekenen? Neem contact op!

Wat betekent het dat Land van Ons is aangehaakt?

De ondersteuning van Land van Ons betekent winst in drie opzichten:

  • De erkenning dat de Lutkemeerpolder waard is om voor te strijden.
  • De financiële steun die Land van Ons kan inbrengen om de Lutkemeerpolder te kopen
  • Het kunnen doorbreken van de patstelling met de gemeente nu een kapitaal krachtige partij aanhaakt.

Hebben jullie ook al andere dingen geprobeerd?

Platform Behoud Lutkemeer voert al sinds 2018 actie. Zij hebben ingesproken, onderzoek laten doen naar de waarde van de polder, de grondtransacties en corruptie aan de kaak gesteld en op vele manieren zich laten horen in de politiek en media. Lees meer hierover op www.behoudlutkemeer.nl

Wat is jullie volgende stap?

We blijven zoveel mogelijk geld en steun werven voor Voedselpark Amsterdam. Samen met een groep bevlogen vrijwilligers waaronder architecten, stedebouwkundigen, ecologen, ondernemers, producenten en bewoners werken we verder aan een uitgewerkt plan. Visueel en financieel onderbouwd. Hiermee willen we aantonen dat Voedselpark niet alleen een breed gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan. Daarmee gaan we in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden.

Je leest hier meer over onze plannen voor 2023 en daarna.

Wie wordt de eigenaar?

Iedereen en niemand. Als de gemeente bereid is te verkopen, dan wordt de grond ondergebracht bij Stichting Grond van Bestaan. Zij stellen als eis dat de grond ter beschikking komt en blijft van de lokale gemeenschap en dat de grond niet meer verhandelbaar is.

Hoe is de zeggenschap (governance) geregeld bij het beheer van Voedselpark?

Het doel is om het park te beheren als community land trust dat betekent dat er een lokale stichting/vereniging drie partijen vertegenwoordigd worden. De gebruikers oftewel ondernemers, de lokale gemeenschap en iemand vanuit een breder maatschappelijk- en zonder direct belang. Stichting Grond van Bestaan behartigt de lange termijn: het belang van toekomstige generaties en de natuur.

Wat is een Community Land Trust?  

Community Land Trusts (CLT) biedt een nieuw eigendomsmodel die zorgt voor een eerlijke, vrijwillige en democratisch beheerde toewijzing van grond. Het is een radicaal ander systeem van grondbezit waarbij grond uit de handel wordt gehaald en geplaatst in een commons. CLT’s brengen grond dus terug uit de transactionele sfeer – commodity – naar de gemeenschap – community.

Wat is nu de status van de polder?

De polder heeft sinds 2003 bestemming bedrijventerrein. Tot vorig jaar is de grond agrarisch in gebruik geweest, grotendeels biologisch. Er zijn voorbereidende – maar niet onomkeerbare- werkzaamheden geweest. Stichting Behoud Lutkemeer heeft een verzoek ingediend tot bestemmingswijziging terug naar agrarisch.

Van wie is de grond?

De grond is van de GEM Lutkemeer Beheer BV, waar de gemeente Amsterdam voor 50% eigenaar van is. De andere 50% is van SADC BV. Deze BV is voor 25% van de gemeente Amsterdam, samen met provincie Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol BV (en om het nog ingewikkelder te maken: Schiphol is grotendeels van de Staat der Nederlanden en… gemeente Amsterdam).

Belangrijker is wie heeft uiteindelijk zeggenschap over de grond, dat is de gemeente Amsterdam! Zij gaan het na ontwikkeling uitgeven in erfpacht, waaruit dus blijkt dat het onderbrengen in de GEM BV geen verkoop is, maar een juridische constructie.

Het is dan ook niet onherroepelijk verkocht zoals soms wordt gezegd, maar ondergebracht in een BV om vervolgens als aandeel in te brengen in SADC BV die in die periode aan de rand van een faillissement stond. De rest is geschiedenis.

Hoeveel kost het om het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder niet te ontwikkelen?

Daarover zijn de mening verdeeld. De wethouder beweert dat het niet ontwikkelen van het bedrijventerrein op de Lutkemeerpolder tientallen miljoenen zal kosten. Het is goed om dit nader te bekijken. Allereerst omdat kosten en waarde door elkaar heen worden gebruikt. Als de grond minder waard wordt, dan kost dat niets. Het levert potentieel minder op. Potentieel: want het is maar de vraag of alle kavels wel zo goed worden verkocht als wordt beweerd. Voorlopig is er geen grote afnemer bekend en heeft het bij het naastgelegen terrein twintig jaar geduurd tot alles vol was. Dus dat geld komt niet direct beschikbaar voor de gemeente.

Er zal sprake zijn van planschade en mogelijk komen er claims. Of dat tientallen miljoenen zijn, is maar zeer de vraag en daarbij, wie claimt dan wie? Provincie Noord-Holland jegens de gemeente? Of gaat de overheids-BV Schiphol beslag leggen? Het blijven overheden die geld heen en weer schuiven met – wat te vaak vergeten wordt – gemeenschapsgeld.

Daartegenover staan de kosten van dit ontwikkelplan: de deelneming van de gemeente Amsterdam in SADC heeft al ettelijke miljoenen gemeenschapsgeld gekost. En: nog belangrijker, het bouwrijp maken van de polder kost ook ca 1 miljoen per hectare. Dat spaar je direct uit.

Lees hier onze visie op dit onderwerp en onze uitnodiging aan de wethouder.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan nog altijd terug door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee wordt alle ontwikkeling stopgezet. Ongeacht welke constructie eigenaar is en ongeacht wat daarvan de consequenties zijn. Dat vergt tijd en politieke moed.

Tegelijkertijd is het van groot belang om verdere destructie van de polder te voorkomen. Daarom is stap één: een onmiddellijk moratorium op alle werkzaamheden en aan tafel met de stakeholders om alle mogelijkheden en wegen goed te onderzoeken. De steun van de stad, de bewoners en vooral in Nieuw West is er.

Wat zegt de politiek?

Veel politieke partijen willen doorgaan met het bedrijventerrein, bleek dit voorjaar uit de Amsterdamse stemwijzer. Hier zie je wie voor en wie tegen de plannen van Voedselpark Amsterdam zijn.

Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 waren meer partijen voor een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. Intussen is alleen de coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) en JA21 voor het bedrijventerrein. Ondanks alle steun blijft de progressieve coalitie vasthouden aan verouderde plannen die lijnrecht tegen hun eigen groene beleid ingaan. De rest van de oppositie steunt ons actief of is zeer kritisch over de plannen van de coalitie.

Wat kan ik doen?

Je helpt ons door de informatie over Voedselpark Amsterdam met je omgeving te delen, door vrijwilliger te worden en/of te doneren. Alle beetjes helpen!

 

Donaties

Waarom werven jullie nog steeds donateurs?

Voedselpark Amsterdam had zich het doel gesteld om voor eind 2022 de grond te verwerven. Er is een bedrag opgebracht van 483.371 euro, verdeeld over toezeggingen en donaties.

Helaas is het redden van de Lutkemeerpolder nog niet gelukt.We hebben achter onze crowdfunding op 22 december een punt gezet. Donateurs krijgen desgewenst hun donatie terug – hierover ontvangt iedereen bericht.

Maar Voedselpark Amsterdam gaat door, en donaties zijn nog steeds mogelijk – graag zelfs. We zijn namelijk beslist nog niet klaar met onze missie. Donateurs kunnen hun bijdrage voortzetten als ze nog steeds van mening zijn dat Voedselpark Amsterdam een krachtig burgerinitiatief is: voor het behoud van de Lutkemeer, tegen de ‘verdozing’ van ons landschap, voor een alternatief voedselsysteem en voor een respectvolle omgang van schaarse grond.

Met donaties laten we zien dat duizenden Amsterdammers het plan steunen en er zelfs geld voor over hebben.

Hier lees je meer over de crowdfunding.

Krijg ik mijn geld terug?

Alle donateurs die een bijdrage hebben gestort aan de crowdfunding, krijgen de vraag of ze ons willen blijven steunen of het bedrag teruggestort willen krijgen. Hierover ontvangen donateurs uiterlijk 31 december 2022 een e-mail. Mocht je geen mail hebben ontvangen, kijk dan in je spambox. Heb je (technische) vragen over de bestendiging of teruggave van je donatie, mail dan naar donaties@voedselparkamsterdam.nl.

Als je je bijdrage terugwilt, zullen we helaas een klein percentage (2%) aan administratiekosten moeten aftrekken.

Hoe kan ik zien of mijn donatie of bevestiging van mijn donatie gelukt is?

Direct na het afronden van de elektronische betaling ontvang je een e-mail met een bevestiging van de donatie. Mocht je deze mail niet ontvangen, kijk dan in je spambox.

Wat gebeurt er met donaties aan Voedselpark Amsterdam?

Voedselpark Amsterdam zal de donaties inzetten voor vier doelstellingen:

  1. Het redden van de Lutkemeerpolder: zolang de distributiehallen er niet staan, proberen we zo er veel mogelijk vruchtbare grond te verwerven. De Lutkemeer is en blijft de beste plek voor Voedselpark Amsterdam.
  2. Het veiligstellen van landbouwgrond bij Amsterdam via stichting Grond van Bestaan: mochten andere gronden aan de rand van Amsterdam beschikbaar komen, willen ook deze proberen te verwerven voor stadslandbouw. Zo kunnen we samen gezond voedsel produceren op plekken in de stad waar het het hardst nodig is.
  3. De voortzetting van onze campagne om draagvlak te creëren en de politiek te beïnvloeden. Hierbij hoort ook het verder uitwerken van het plan voor Voedselpark Amsterdam. Daarmee zullen we flink op de trommel slaan rond de provinciale verkiezingen in 2023.
  4. Het oprichten van een stichting en coöperatie in 2023, waarmee we de idealen van Voedselpark Amsterdam steviger verankeren en kunnen professionaliseren.

Aan campagne- en organisatiekosten (doelstelling 3 en 4) zullen we maximaal 20% van de donaties besteden. Stichting Grond van Bestaan beheert ook de donaties voor doelstelling 3 en 4 totdat de Voedselpark Amsterdam een eigen stichting heeft opgericht.

Wie beheert het geld?

Stichting Grond van Bestaan zamelt de donaties in. We gebruiken het bedrag en het aantal donateurs in eerste instantie om de gemeente te tonen dat er een breed draagvlak voor Voedselpark Amsterdam.

Stichting Grond van Bestaan zamelt de donaties in en beheert het geld voor het verwerven voor landbouwgrond voor Voedselpark Amsterdam. We gebruiken het bedrag en het aantal donateurs in eerste instantie om de gemeente te tonen dat er een breed draagvlak voor Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder bestaat.

Stichting Grond van Bestaan beheert ook de donaties voor campagne en organisatiekosten totdat de Voedselpark Amsterdam een eigen stichting heeft opgericht.

Kan ik een factuur ontvangen?

Na afronding van de donatie ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van de gedane donatie. Deze kan je gebruiken voor jouw administratie. Aangezien er sprake is van een donatie zal er geen (BTW-)factuur worden verzonden.

Hoe zit het met belasting / Anbi ?

Stichting Grond van Bestaand is een ANBI stichting, dat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is. In het algemeen kun je zeggen dat het drempelbedrag 1% van uw drempelinkomen is met een minimum van € 60.

Hoe hebben jullie de activiteiten in 2022 bekostigd?

Het meeste hebben we kunnen bereiken door de vrijwillige inzet van een grote groep gecommitteerde mensen. In 2022 zijn we ook gesteund door enkele fondsen met kleinere bedragen. Patagonia foundation, LUSH en Triodos foundation hebben ons gesteund. Het geld van de donateurs hebben we daarvoor niet gebruikt. Dat hebben we apart gehouden voor de verwerving van grond voor Voedselpark Amsterdam.  

Waarom rekenen jullie 2% kosten op de donatie in 2022? 

Dit is voor bank- en administratiekosten. Gedurende 2022 werd er een periode een negatieve rente gerekend. Daarnaast zijn het bank- en transactiekosten van Mollie, Triodos en stichting Grond van Bestaan.