Joint Fact Finding

Toekomstbestendige beleidskeuzes op basis van feiten

Joint fact finding (JFF) is een handreiking van Voedselpark Amsterdam richting de gemeente Amsterdam om op basis van feiten en transparantie te komen tot een eerlijke afweging over een bestemming voor de Lutkemeerpolder: bedrijventerrein of landbouw.

Op 7 maart 2024 vond er na maanden voorbereiding een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Een bijzondere dag waarbij beide partijen hun plannen, onderzoeksresultaten en zorgen deelden. Tien experts op diverse gebieden presenteerden inzichten, waarna er ruimte was voor vragen en aanvullingen. Dankzij deze nieuwe informatie ziet Voedselpark Amsterdam kansen om de hele polder in te zetten voor lokale voedselproductie, ten gunste van de omliggende wijken en om de betrokkenheid van bewoners daarbij te vergroten. Op deze pagina vind je alle (achtergrond)informatie m.b.t. het JFF-proces dat we in samenwerking met de gemeente doorliepen.

De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst van 7 maart vind je hieronder:

‘Joint fact finding’ rapport

Conclusies/gevonden feiten

persbericht

Wat is Joint Fact Finding?

Joint Fact Finding (JFF) is een methode voor feitenonderzoek waarbij meer partijen betrokken zijn.
JFF wordt gebruikt als ondersteuning bij beleidsvorming. Het doel van JFF is om te komen tot gedeelde en geaccepteerde kennis zodat betere beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Zie ook de Handreiking Joint Fact Finding van het Ministerie van I&W.

Dat is precies wat Voedselpark Amsterdam beoogt. We willen ervoor zorgen dat de raadsleden die over de herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder moeten beslissen dat op basis van juiste en relevantie informatie kunnen doen, waarbij aan beide opties – bedrijventerrein of landbouwgrond – op gelijke wijze recht wordt gedaan.

Partiële herziening bestemmingsplan

Na de zomer 2024 wordt de partiële herziening van het bestemmingplan Lutkemeerpolder in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam behandeld. Bij deze partiële herziening wordt 3 hectare grond met bestemming bedrijventerrein omgezet naar bestemming landbouwgrond. Het gaat hier over de 3 hectare van de bestaande Zorgboerderij De Boterbloem. Voedselpark Amsterdam wil dat ook de resterende 60 hectare vruchtbare grond van polder wordt omgezet naar landbouwbestemming.

Met de kennis van nu

Op 8 september 2023 organiseerden we de bijeenkomst ‘Met de kennis van nu’. Wat als we met de kennis van nu op gebied van klimaat, groen, bodem en water, logistiek en distributiecentra etc. naar de Lutkemeerpolder kijken? Wat zouden we dan doen met deze resterende 60 hectare vruchtbare grond, bijna 5 meter onder NAP? Wordt het een Voedselpark, dat ook bijdraagt aan verbetering van de levensomstandigheden en werkgelegenheid in Nieuw-West? Of komen er distributiecentra, wat de gemeente nu van plan is?

Tijdens de informatiebijeenkomst stak Voedselpark Amsterdam de hand uit naar de gemeente Amsterdam om samen aan Joint Fact Finding te doen. De uitgestoken hand werd aangenomen; de betreffende ambtenaar van de gemeente stelde voor om elk meerdere experts te benoemen, die samen het gesprek aangaan.

Wil je nog meer weten over Voedselpark Amsterdam?

Op onze vragen pagina is nog veel meer informatie te vinden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!