Gemeente erkent dat Lutkemeerpolder niet ideaal is voor stadslogistiek

Persbericht: Overleg gemeente Amsterdam en Voedselpark Amsterdam brengt nieuwe feiten aan het licht

Gemeente erkent dat Lutkemeerpolder niet ideaal is voor stadslogistiek

Na jaren tegenover elkaar te hebben gestaan over de toekomst van de Lutkemeerpolder, zijn de gemeente Amsterdam en burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam op 7 maart jl. om tafel gegaan voor een zogenaamd gezamenlijk onderzoek naar de feiten (‘joint fact finding’). Tien experts van beide kanten brachten cruciale nieuwe informatie naar voren.

Voor de zomer neemt de gemeenteraad van Amsterdam een besluit over het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder. In een bijzonder samenwerkingsproces tussen burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam en de gemeente Amsterdam rond deze polder zijn beide partijen tot nieuwe inzichten gekomen. Dit kan nog steeds leiden tot verandering in de besluitvorming voor de gehele polder.

De gemeente Amsterdam wil de Lutkemeerpolder vooral benutten voor de bouw van distributiecentra. Voedselpark Amsterdam pleit ervoor om de vruchtbare bodem te behouden voor stadslandbouw. Omdat de gemeenteraad jarenlang eenzijdig doorzijn ambtenaren van informatie is voorzien, nodigde Voedselpark Amsterdam de gemeente uit voor een gezamenlijk onderzoek naar de feiten (‘joint fact finding’), met als doel tot een meer evenwichtige besluitvorming te komen. De gemeente nam deze uitnodiging aan.

Op 7 maart 2024 vond de gezamenlijke bijeenkomst plaats. Een bijzondere dag waarbij beide partijen hun plannen, onderzoeksresultaten en zorgen deelden. Tien experts op diverse gebieden presenteerden inzichten, waarna er ruimte was voor vragen en aanvullingen. Dankzij deze nieuwe informatie ziet Voedselpark Amsterdam kansen om de hele polder in te zetten voor lokale voedselproductie, ten gunste van de omliggende wijken en om de betrokkenheid van bewoners daarbij te vergroten.

Belangrijkste bevindingen

● De gemeente Amsterdam ontwikkelt een bedrijventerrein voor voornamelijk
stadslogistiek, terwijl ze nog geen visie heeft op stadslogistiek.
● De gemeente erkent dat de Lutkemeerpolder niet ideaal is voor stadslogistiek.
● Het verkeersonderzoek van de gemeente is beperkt en verouderd.
● De gemeente heeft fysieke ruimte gereserveerd voor een afrit van de A5 naar
de Lutkemeerpolder, maar zegt geen noodzaak te zien voor een dergelijke
afrit. De mogelijke kosten zijn nergens meegenomen in berekeningen.
● Het concept van duurzame stadslogistiek waar de gemeente van uitgaat, is
wensdenken. Het resultaat is dat de komende jaren de grote hoeveelheid te
verwachten verkeer (minimaal 600 vrachtwagens, 400 bestelbusjes en 4000
personenauto’s per dag) zal leiden tot problemen rond luchtkwaliteit (fijnstof,
CO2), veiligheid, trillingen, geluidshinder, en andere uitstoot.
● De gemeente heeft zeer weinig regie op welke bedrijven zich in de polder
zullen vestigen.
● De polder ligt bijna 5 meter onder NAP. Het ministerie roept op ‘water en
bodem sturend’ te zijn bij de inrichting van ons land; de gemeente legt die
oproep naast zich neer.
● Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek heeft in een zienswijze bebouwing
van de polder afgeraden.
● De door de gemeente voortdurend genoemde kosten voor functie-omzetting
zijn gemaakt ‘op de achterkant van een sigarendoosje’ (aldus de gemeente).
● De ‘onherroepelijkheid’ van een bestemmingsplan is relatief: er kan te allen
tijde een nieuw omgevingsplan worden opgesteld, wat de mogelijkheid tot een
nieuw bestemmingsplan biedt.
● De gemeente Amsterdam vreest financiële claims bij functieomzetting;
Voedselpark Amsterdam stelt dat vergunningen een
inspanningsovereenkomst inhouden richting bedrijven, maar dat meer
opportune plannen niet automatisch als contractbreuk gelden.

Concluderend

Op basis van deze unieke vorm van burgerparticipatie roept Voedselpark Amsterdam de gemeenteraad op om de huidige ontwikkelingen in de polder te stoppen.

“De gemeente moet eerst zijn besluitvorming verbeteren door meer rekening te houden met recente inzichten, vooral op het gebied van stadslogistiek en ‘water- en bodemsturend’. Bedrijven die zich hier vestigen moeten passen bij de lokale water- en bodemsituatie, het landschap en de behoeften van de buurtbewoners. Bovendien zijn er elders in de stad bedrijventerreinen met nog voldoende geschikte ruimte voor logistieke bedrijven. Voor andere activiteiten zoals productie en (inter)nationale opslag hoef je niet in de buurt van de stad gevestigd te zijn. Daarvoor kun je bijvoorbeeld bij Schiphol, Flevoland of Amsterdam-Oost terecht.” aldus Gé Huismans, namens Voedselpark Amsterdam.

De gemeente Amsterdam moet op een aantal onderwerpen nog het nodige uitzoeken om raadsleden goed en evenwichtig te informeren, zodat zij een betere afweging kunnen maken tussen bedrijventerrein en behoud van de vruchtbare polder voor stadslandbouw.

EXTRA Informatie
Op de website van Voedselpark Amsterdam vind je het volledige rapport en de conclusies/gevonden feiten van de ‘joint fact finding’.
Meer informatie over Voedselpark Amsterdam
Podcast over “een lesje Amsterdamse stadslogistiek”
Insprekers Commissie RO op 10 april 2024 over de ‘joint fact finding’ in deLutkemeerpolder
Lied over behoud van de Lutkemeerpolder: Weg met de dozen – VoedselparkAmsterdam