Waterschap AGV gaat zienswijze Lutkemeerpolder actief uitdragen

Graafwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder
Motie aangenomen: 'Treed naar buiten met onze zienswijze die bebouwing van de Lutkemeerpolder afraadt'

Dringende oproep aan dagelijks bestuur Waterschap AGV

Amsterdam, 25 januari 2024

Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, op 25 januari 2024, is een belangrijke motie besproken én unaniem aangenomen betreffende de bebouwing van de Lutkemeerpolder. Hiermee geeft het Waterschap een belangrijk signaal af richting de gemeente Amsterdam en de vastgoedontwikkelaars.

Motie ‘Treed naar buiten met onze zienswijze die bebouwing van de Lutkemeerpolder afraadt

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht heeft, na uitgebreide beraadslaging, vastgesteld dat de voorgenomen bebouwing van de Lutkemeerpolder in strijd is met verschillende beleidskaders, waaronder de Kamerbrief ‘Water en Bodem Sturend’ en ‘Grip op Grootschalige Bedrijfsvestigingen’. De motie onderstreept ook de zorgen over de nadelige gevolgen voor de waterhuishouding, ontwateringsdiepte van het grondwater, en waterkwaliteit.

Overwegingen en Verzoeken
  • De motie benadrukt dat de bebouwing van de Lutkemeerpolder in strijd is met nationale beleidsdocumenten, waaronder de Nationale Omgevingsvisie.
  • De verdichting van grond in de Lutkemeer, in combinatie met de geplande bouw, zou de bestaande problemen met grondwaterverzakking verergeren.
  • De motie wijst op het verdwijnen van een klimaatbufferzone en benadrukt de economische waarde van de ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder volgens onderzoek van de WUR.
  • De motie roept op tot actieve verspreiding van de zienswijze, met name via een persbericht en communicatie naar relevante instanties.
Verzoek aan het Dagelijks Bestuur

Actieve verspreiding van de zienswijze die bebouwing in de Lutkemeerpolder afraadt.
Oproep aan de gemeente Amsterdam om de toegezegde factfinding te ondersteunen en bij te dragen aan dit proces.

De motie is ondertekend door leden van verschillende politieke partijen binnen het Algemeen Bestuur, waaronder De Groenen, AWP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, BBB, WN, en CDA.

Belangrijk signaal

Vanuit Voedselpark Amsterdam juichen we toe dat het Waterschap haar zienswijze actief gaat uitdragen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het watermanagement en de waterveiligheid in het gebied. Het bevestigt onze zorgen die we hebben ten aanzien van de ontwikkeling van het grootste distributiecentrum van Amsterdam in de diepst gelegen polder van de stad. Het plan past niet binnen het landelijk beleidskader ‘Water en Bodem Sturend’, heeft nadelige effecten voor het watermanagement en mogelijk ook de veiligheid van bewoners.

Wij roepen iedereen op om de bebouwing van de laatste vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder tegen te houden. Dit is nog steeds mogelijk. Amsterdam heeft de ruimte in de Lutkemeerpolder nodig, voor de waterveiligheid en kwaliteit van leven in onze regio.