Goed nieuws! Waterschap keert zich tegen Amsterdams stadsbestuur

Goed nieuws! Waterschap keert zich tegen Amsterdams stadsbestuur

Donderdag 12 januari is in het Waterschap een motie aangenomen ter bescherming van de Lutkemeerpolder, pro waterrijke omgeving, tegen bebouwing. En voor toekomstige generaties.

Een meerderheid roept op ‘verharding in de polder te voorkomen en zo de Lutkemeerpolder te redden, waarin we water kunnen vasthouden voor drogere perioden.’ Lees de volledige motie ‘Red de Lutkemeer (2023) met een verstandige zienswijze’ hier terug, hierop is later in de vergadering nog een amendement gemaakt – de kern van de motie bleef overeind en is met meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee keert het Waterschap tegen het stadsbestuur van Amsterdam, dat blijft vasthouden aan het bedrijvenpark in de Lutkemeerpolder.

Kans op overstromingen
De Lutkemeer ligt 4,5 tot 5 meter beneden NAP: de kans dat hier overstromingen optreden is groter dan vrijwel overal elders binnen de gemeentegrenzen. [Bron: Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen, 2021]

Het voornemen om, uitgerekend in de Lutkemeer, de grootste gebouwen van de stad neer te zetten is in strijd met alle actuele en urgente uitgangspunten ten aanzien van klimaatadaptatie. Een diep gelegen polder als de Lutkemeer zou juist bij moeten dragen aan de klimaatveiligheid van de hele stad, ipv. een nieuw probleem toe te voegen.

Kwetsbare bestemmingen
Ook is niet onderzocht wat de ontwikkeling lokaal betekent voor de waterhuishouding van omliggende, kwetsbare bestemmingen, zoals de resterende landbouwkavels. De aangrenzende wijk Osdorp is bovendien één van de wijken in Amsterdam die ‘s zomers het meest lijdt onder het ‘Stedelijk hitte-eiland effect’. [Bron: Amsterdam Institute for Advanced Studies, 2019].

Gezonde waterkwaliteit
In het recente Waterbeheerplan 2022-2027 laat het Waterschap zien dat de Lutkemeerpolder vrijwel het enige gebied in Amsterdam is waar waterkwaliteit nu nog gezond is (zie onderstaand plaatje). Uit hun rapportages blijkt dat door de bouw in het naastgelegen perceel, de kwaliteit snel achteruit gaat.

De achteruitgang van de waterkwaliteit is een landelijk probleem: steeds vaker lopen we tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan het landschap, gebouwen en infrastructuur. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. De kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem hebben grote invloed op landbouw en natuur.

Daarom heeft het kabinet de tweede kamer op 25 november jl. per brief geïnformeerd over haar voornemen dat water en bodem sturend (WBS) moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De huidige plannen voor het distributiecentrum vallen duidelijk niet binnen de kaders van WBS. Een extra aanleiding om de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder nog eens kritisch te bekijken.

Terugkijken
Je kunt het volledige debat terugkijken. Fragment van het moment waarop de motie is ingebracht:

 

 
 
 
 
 
Dit bericht op Instagram bekijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een bericht gedeeld door Voedselpark Amsterdam (@voedselpark_amsterdam)

3 Responses
  1. […] We hebben een motie <https://agv.waterschapsinformatie.nl/document/12305670/8/Motie+Red+de+Lutkemeer+met+een+verstandige+zienswijze+na+aanpassing&nbsp; > ingediend om de Lutkemeer te beschermen tegen ‘verdozing’ en het te gebruiken als biologische landbouwgrond en voedselpark. Zo kunnen we de bodemkwaliteit en het grondwater beschermen  en het gebied als waterberging gebruiken. Deze motie is breed mede-ondertekend en vervolgens overgenomen  door het DB. Hier is uitgebreid over bericht https://voedselparkamsterdam.nl/goed-nieuws-waterschap-keert-zich-tegen-amsterdams-stadsbestuur/&nbsp; […]

Leave a Reply