Stand van zaken Lutkemeerpolder

Water: bouwen in een diepe polder | Partiële herziening bestemmingsplan | Joint Factfinding

Stand van zaken Lutkemeerpolder

Bouwen in de diepste polder, onverstandig

Er gaan steeds meer stemmen op die het bebouwen van de polder een minder goed idee vinden. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht adviseert de gemeente deze diepgelegen polder (bijna 5 meter onder NAP) niet te bebouwen wegens de klimaat vooruitzichten (zie ook de bijgevoegde“Zienswijze ontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder” van het Waterschap van januari 2023).

Ook de gemeente Amsterdam zelf vraagt in de notitie “Landelijk gebied en landbouw” die op 31 oktober 2023 op de agenda van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening aandacht voor Water: “5-10% diepe polders wordt benut voor opvang piekbuien. Binnen ons landelijke gebied zijn met name de Broekermeer (-4,8), de Burkmeer (-4,7), de Belmermeer (-4,5), de Blijkmeer (-….), de Lutkemeer (-4,5) en de Osdorperbovenpolder (-4) die liggend. Gaat het om deze gebieden? Hoe verhoudt dit zich tot lopende ontwikkelingen in deze polders?”

Partiële herziening van het bestemmingsplan

In het eerste kwartaal van 2024 wordt de partiële herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder in de Raadscommissie en mogelijk Raad van de gemeente Amsterdam geagendeerd, waarbij 3 hectare grond met de bestemming bedrijventerrein wordt omgezet naar landbouwgrond. Het betreft hier de drie hectare van de bestaande Zorgboerderij De Boterbloem. Ten behoeve van de partiële herziening van het bestemmingsplan Lutkemeer vinden er onderzoeken plaats op gebied van verkeersstromen en water. De gemeente Amsterdam voert overleg met het Waterschap.

Joint Factfinding

Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 september jl. steekt Voedselpark Amsterdam de hand uit naar de gemeente Amsterdam om samen aan Joint Factfinding (JFF) te doen. We zien JFF als doel om uiteindelijk te komen tot democratische besluitvorming over het bestemmingsplan Lutkemeer op basis van relevante, recente, robuuste en transparante informatie over beleid en financiën over de 60 hectare van de Lutkemeerpolder als bedrijventerrein of als landbouwgebied. De uitgestoken hand wordt aangenomen; de betreffende ambtenaar van de gemeente stelt voor om elk 6 experts te benoemen, die samen het gesprek aangaan. Naar verwachting zal deze JFF pas in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden, nadat de resultaten van het verkeers- en wateronderzoek bekend zijn.