Brandbrief Lutkemeerpolder

Help de Amsterdamse gemeenteraad de juiste beslissing te nemen voor de Lutkemeerpolder

Brandbrief Lutkemeerpolder

Help de Amsterdamse gemeenteraad de juiste beslissing te nemen voor de Lutkemeerpolder. Roep op tot een bouwstop! Stuur gemeenteraadsleden een brandbrief.

Het laatste woord over de toekomst van de polder is nog niet gezegd. Op zeer korte termijn staat de partiële herziening van het bestemmingsplan op de politieke agenda. Dit is een cruciaal moment waarop de gemeenteraad moet handelen. De coalitie: D66, GroenLinks en de PvdA spelen hierin een sleutelrol. We willen hen helpen om – met de kennis van nu – de juiste beslissing te nemen en de Lutkemeerpolder te behouden voor toekomstige generaties. 

Wat kun jij doen?
Jouw stem telt. Hoe meer burgers van zich laten horen richting de coalitiepartijen in de raad, des te eenvoudiger het wordt voor hen om de juiste beslissing te nemen. Laat de gemeenteraad weten dat je de bouwplannen voor de Lutkemeerpolder wilt herzien en NU een bouwstop wilt zien. Samen kunnen we een krachtig signaal sturen en de druk op de raadsleden verhogen om de juiste beslissing te nemen.

Hieronder vind je de voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Op deze pagina vind je de mailadressen van alle gemeenteraadsleden.

Geachte raadslid [NAAM]

Onderwerp: bestemmingsplan Lutkemeerpolder: kies voor landbouwbestemming

Ik schrijf u op persoonlijke titel. Ik maak me ernstig zorgen over de plannen voor de bouw van nog meer distributiehallen in de Lutkemeerpolder. De gemeente erkent dat de polder niet de meest logische plek is voor stadslogistiek en distributiecentra. Dat is uit de Joint Fact Finding/ verdiepend gesprek d.d. 7 maart 2024 gebleken. Op deze dag is ook naar voren gekomen dat een aantal zaken nog nader onderzoek behoeven om tot gedegen besluitvorming te kunnen komen, zoals verkeersbewegingen en gevolgen voor leefbaarheid en biodiversiteit, kosten aanleg afrit, stadsbedienende functie van bedrijven, afronden visie stadslogistiek.

U kunt nog steeds anders besluiten en de polder bestemmen voor stadslandbouw. Het bestemmingsplan uit 2013 is onherroepelijk. Dit houdt in dat er geen juridische procedures meer openstaan voor burgers/bedrijven om het bestemmingsplan aan te vechten. Maar het betekent niet dat het bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden. Als gemeenteraad kunt u als daartoe bevoegd politiek orgaan tot wijziging overgaan. Dat u daartoe bevoegd bent blijkt ook uit het feit dat er al een voorstel tot (partiële) herziening van de bestemming van de polder – van bestemming bedrijven naar stadslandbouw – voor ligt. Deze herziening is nodig wegens gewijzigde inzichten, aldus de toelichting op het herzieningsvoorstel.  Waarom leiden die gewijzigde inzichten niet tot een bestemmingswijziging naar stadslandbouw van de hele polder?

Binnen enkele maanden neemt u als gemeenteraadslid van Amsterdam een besluit over het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder. Ik hoop van harte dat u een halt toeroept aan de vernietiging van vruchtbare bodem, van bodemleven als ecologisch systeem, van biodiversiteit, van een historisch landschap en daarmee van cultureel erfgoed, en van een vrije blik op de polder. Ik hoop dat harte dat u ervoor kiest om de vruchtbare bodem in de polder te behouden voor stadslandbouw.

De polder is ook belangrijk voor waterberging. De polder ligt meer dan 5 meter onder NAP. Het Waterschap Amstel Gooi Vecht adviseert vanwege het overstromingsrisico af te zien van bebouwing in de Lutkemeerpolder. Leg a.u.b. dit advies niet naast u neer. Ook de brief ‘Water en Bodem Sturend’ van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is van belang voor de Lutkemeerpolder. Houd s.v.p. rekening met deze betekenisvolle brief.  

Mijn dringende oproep aan u is daarom: zet de bouw ON-HOLD! Stop het verder toekennen van vergunningen voor de bouw van distributiecentra! Maak gebruik van uw bevoegdheden en wijzig de bestemming van de polder in stadslandbouw! Vraag B&W met een nieuw, verdergaand voorstel tot herziening te komen, waarbij recht wordt gedaan aan de nieuwe inzichten en resultaten van onderzoek.  

Dank voor uw aandacht en voor uw steun!

[Uw NAAM]